Fitxa inscripció Escola Rugby Gòtics R.C.

  Nom del jugador/a:
  Cognoms jugador/a:
  Data naixament (dd/mm/aaaa): / : /
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nº de la CATSALUT:

  Foto carnet (en format jpg, 160x160 píxels aproximadament)

  Domicili complert:
  Nom Pare, Mare o Tutors:
  DNI Pare, Mare o Tutors
  E-mail 1:
  E-mail 2:
  Telèfons contacte 1: / Telèfons contacte 2:
  Escola on estudia:
  Germans a l'Escola de Rugby o al Club: SiNO

  Com has conegut l'Escola de Rugby de Gòtics?

  Observacions:

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  AUTORITZACIÓ D'ÚS d'IMATGES del JUGADOR/A.
  El club disposa a Internet d´un espai web, bloc i xarxes socials on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i lúdiques. En aquestes pàgines web es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, jugadors i jugadores que fan les activitats esmentades.

  Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l´article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’ honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del club demana el consentiment als pares, mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables

  AUTORITZO:
  Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats esportives i lúdiques organitzades pel Gòtics Rugby Club i publicades en:
  - pàgines web, blocs i xarxes socials del club,
  - filmacions destinades a difusió pública,
  - fotografies per a revistes o publicacions d´àmbit educatiu i esportiu,
  - presentacions digitals.

  Escola de Gòtics Rugby Club de Barcelona
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aquesta pregunta es fa per comprovar que vostè és una persona real i impedir l'enviament automatitzat de spam.
  captcha
  Quin codi hi ha a la imatge?