Fitxa inscripció Escola Rugby Gòtics R.C.

Nom del jugador/a:
Cognoms jugador/a:
Data naixament (dd/mm/aaaa): / : /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nº de la CATSALUT:

Foto carnet (en format jpg, 160x160 píxels aproximadament)

Domicili complert:
Nom Pare, Mare o Tutors:
DNI Pare, Mare o Tutors
E-mail 1:
E-mail 2:
Telèfons contacte 1: / Telèfons contacte 2:
Escola on estudia:
Germans a l'Escola de Rugby o al Club: SiNO

Com has conegut l'Escola de Rugby de Gòtics?

Observacions:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTORITZACIÓ D'ÚS d'IMATGES del JUGADOR/A.
El club disposa a Internet d´un espai web, bloc i xarxes socials on informa i fa difusió de les seves activitats esportives i lúdiques. En aquestes pàgines web es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup, jugadors i jugadores que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l´article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’ honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció del club demana el consentiment als pares, mares o tutors/es legals per poder publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi siguin clarament identificables

AUTORITZO:
Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats esportives i lúdiques organitzades pel Gòtics Rugby Club i publicades en:
- pàgines web, blocs i xarxes socials del club,
- filmacions destinades a difusió pública,
- fotografies per a revistes o publicacions d´àmbit educatiu i esportiu,
- presentacions digitals.

Escola de Gòtics Rugby Club de Barcelona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aquesta pregunta es fa per comprovar que vostè és una persona real i impedir l'enviament automatitzat de spam.
captcha
Quin codi hi ha a la imatge?