GÒTICS NEWS XVI CAT

CULTURA DE L’ESFORÇ COL·LECTIU GÒTICS RUGBI CLUB

 Introducció

En esport es diferencien dues filosofies o maneres d’afrontar la pràctica esportiva i la competició: la cultura de l’esforç i la cultura de l’ego.

En aquestes línies volem presentar a les famílies la postura del Club i de l’Escola de Rugbi de Gòtics.

Cultura de l’ego

En la cultura de l’ego l’objectiu és EL SEU resultat. Com a club, equip o jugador, perquè s’aplica a tots els nivells, es busca abans de res i de totes les formes possibles el resultat que és l’única cosa realment important. A més, la recompensa ha de ser immediata, es treballa a curt termini de la mateixa manera que les obres a qualsevol poble o ciutat abans de les eleccions municipals.

Es creen esportistes per als quals conductes com fer paranys incloent dopar-se són acceptables. I, per descomptat, el menyspreu al contrari i fins i tot als seus companys menys dotats. Les persones que s’inclinen per aquest model s’identifiquen amb frases com “Diré qualsevol cosa per a aconseguir el que vull” o “Sé que sóc especial perquè tothom m’ho diu”. Els entrenadors premien les conductes egoistes dels jugadors sempre que els condueixin al seu resultat.

I per als jugadors només importen ells, la seva conducta és egoista i les conseqüències habituals són: enrabiades en perdre, cerca de culpables externs, trasllat dels errors propis culpant als companys, no saber guanyar amb menyspreu al rival, falta de respecte a la figura de l’àrbitre al qual també s’usa com a boc expiatori per a justificar un mal resultat, absència d’autocrítica, falta de motivació per a l’entrenament seriós i dur, i un llarg etcètera d’accions basades en l’egoisme entès com la tendència general d’anteposar els objectius i interessos propis als de l’equip

Cultura de l’esforç

Des del seu naixement, el club s’ha forjat en innombrables lluites i batalles per a la seva supervivència. Des del mateix moment de la seva fundació va quedar implícitament clar que la lluita i l’esforç titànic anaven a ser imprescindibles. Ara a l’escola entrenem en “verd” més de 100 vegades per temporada. No fa massa anys, l’equip sènior del club també entrenava en verd, però era en els parterres de Montjuïc fins que arribava la policia donant lloc a pintoresques anècdotes que poden consultar-se a l’hemeroteca. Per això, l’esperit de lluita està gravat en l’ADN del mamut i ha de preservar-se a tots en tots els àmbits per assegurar la seva continuïtat.

En aquesta visió de l’esport, el resultat és la conseqüència de l’esforç i la constància en els entrenaments, no l’objectiu inicial per al qual val qualsevol mitjà. El que ens importa, i molt, és la millora i la forma en què s’aconsegueix.

Els resultats arriben a llarg termini a conseqüència del treball.

L’esforç costa, però és important remarcar que costa, així i tot, no és sofriment.

Costa a vegades sortir de casa quan plou, tanmateix, qualsevol que hagi tingut l’ocasió de practicar esport en condicions que requereixin un punt de superació personal, haurà experimentat els efectes positius del posterior alliberament d’endorfines en el torrent sanguini i dels beneficis que aquesta petita o gran superació li reportarà en la seva autoestima.

Quan en la xerrada final d’una sessió, molts parlen amb orgull que l’entrenament ha estat intens, dur, amb placatges… sempre és quan ells s’han esforçat molt i, tot seguit, diuen que s’ho han passat molt bé. Això és justament el que perseguim perquè el rugbi és simplement gaudir jugant amb el màxim esforç i amb els teus amics.

Pensem fermament que un excés de protecció afebleix i impedeix un sa creixement emocional per acostumar-se a lluitar i superar els petits (i a vegades, grans) problemes i inconvenients que apareixen en la vida. Creiem que protegir excessivament DESPROTEGEIX als nostres fills que no seran capaços d’afrontar els reptes que li vagin sorgint. A vegades, és bo deixar que s’equivoquin en petites coses per al seu aprenentatge.

Des del nostre punt de vista, evitar el seu esforç, no forma sinó que deforma.

La nostra proposta és no evitar l’esforç, perquè en esforçar-se, estem contribuint a la seva educació i incidint directament en la seva millora personal.

Com a pares, som conscients d’aquesta realitat i volem aprofitar les oportunitats que ens ofereix l’esport per a formar als nostres fills en l’esforç.

Realment ajudem als nostres fills amb un excés de protecció apartant del seu camí qualsevol obstacle? No impedim d’aquesta manera el seu creixement i que puguin lluitar per a superar petits reptes amb tot el que això representa en termes d’autoestima, confiança i preparació per a la seva vida adulta?

La competició

El que realment ens interessa és l’esforç que han posat per aconseguir el resultat o per intentar-lo.

Una voluntat ferma és l’element imprescindible. Quan un equip es deixa la pell en un partit, malgrat no obtenir la victòria, nosaltres considerem que ha guanyat i hem d’anar-nos-en contents i satisfets del partit jugat.

Per contra un partit guanyat jugant a un nivell inferior al que tenim i, molt pitjor, sense respectar l’esperit esportiu general i rugbístic en particular, fa que aquest partit sigui una derrota vergonyosa malgrat haver fet més marques.

I, si els jugadors es barallen entre ells i no juguen com a amics, la pèrdua és total.

Per contra, l’oportunitat de jugar amb equips superiors ens regala l’ocasió per a persistir en la lluita, mai rendir-se.

A algú li sembla Andrés Iniesta un bon exemple per als seus fills pel seu treball, humilitat i tracte humà,  a part, per les seves qualitats esportives? D’això parlem.

Qui dona tot el que té, no està obligat a més.

Esforç col·lectiu

En rugbi l’esforç individual és la base sobre la qual s’assentarà sòlidament l’esperit lluitador de cada equip apareixent sinergies i complicitats de tota mena entre els jugadors. És crític deixar de costat els egocentrismes tòxics en una societat que sembla impulsar-nos en aquesta direcció. Quan ve un jugador a l’equip, la nostra obligació és acollir-lo, serà un dels nostres companys i alguns d’ells, els teus millors amics per a tota la vida.

El club i diferents categories han passat i passaran per situacions complicades que han requerit i requeriran remar junts per arribar a bon port. Davant les inevitables dificultats és quan es mostra el veritable caràcter per tirar endavant i superar en grup les adversitats a les quals ens enfrontem.

Respecte

Una mica més? Si, una cosa bàsica: el respecte a un mateix, als companys, als entrenadors, als jugadors més petits, a l’equip contrari, a l’àrbitre, als pares i al públic en general. Aquest respecte va íntimament lligat a la cultura de l’esforç sent molt més complicat en jugadors dominats per la cultura de l’ego.

Conclusió

Un dels principals valors que ens caracteritza com a club és la cultura de l’esforç en equip en contraposició a la cultura de l’ego i, juntament amb la formació de persones, és la base sobre la qual es construeix tot el projecte.

No hi ha res en la vida que s’aconsegueixi sense esforç.

L’escola de Gòtics Rugbi Club aposta fermament per l’esport com a eina per a ajudar a inculcar als nostres jugadors aquesta cultura de l’esforç per aconseguir:

  • Formació de persones
  • Formació d’esportistes
  • Formació en valors
  • I amb tot això poder arribar a ser jugadors de rugbi!

Cristian, Raül, Cris i Derti

Equip d’entrenadors S10 temporada 2021-22

L’esforç és fer tot allò que depèn de tu per aconseguir un objectiu i fer-ho el millor que puguis fer

Pep Marí

GÒTICS NEWS XVI ESP

CULTURA DEL ESFUERZO COLECTIVO GÒTICS RUGBY CLUB

Introducción

En deporte se diferencian dos filosofías o formas de afrontar la práctica deportiva y la competición: la cultura del esfuerzo y la cultura del ego.

En estas líneas queremos presentar a las familias la postura del Club y de la Escuela de Rugby de Gòtics.

Cultura del ego

En la cultura del ego el objetivo es SU resultado. Como club, equipo o jugador, porque aplica a todos los niveles, se busca ante todo y de todas las maneras posibles el resultado que es lo único realmente importante. Además, la recompensa ha de ser inmediata, se trabaja a corto plazo del mismo modo que las obras de cualquier pueblo o ciudad antes de las elecciones municipales.

Se crean deportistas para los que conductas como hacer trampas, incluyendo doparse, son aceptables. Y, por supuesto, el desprecio al contrario e incluso a sus compañeros menos dotados. Las personas que se inclinan por este modelo se identifican con frases como “Diré cualquier cosa para conseguir lo que quiero” o “Sé que soy especial porque todo el mundo me lo dice”. Los entrenadores premian las conductas egoístas de los jugadores siempre que les conduzcan a su resultado.

Y para los jugadores solo importan ellos, su conducta es egoísta y las consecuencias habituales son: rabietas al perder, búsqueda de culpables externos, traslado de los errores propios, culpando a los compañeros, no saber ganar con desprecio al rival, falta de respeto a la figura del árbitro al que también se usa como chivo expiatorio para justificar un mal resultado, ausencia de autocrítica, falta de motivación para el entreno serio y duro y un largo etcétera de acciones basadas en el egoísmo entendido como la tendencia general de anteponer los propios objetivos e intereses a los del equipo.

Cultura del esfuerzo

Desde su nacimiento, el club se ha forjado en innumerables luchas y batallas para su supervivencia. Desde el mismo momento de su fundación quedó implícitamente claro que la lucha y el esfuerzo titánico iban a ser imprescindibles. Ahora en la escuela entrenamos en “verde” más de 100 veces por temporada. No hace demasiados años, el equipo senior del club también entrenaba en verde, pero era en los parterres de Montjuic hasta que llegaba la policía, dando lugar a pintorescas anécdotas que pueden consultarse en la hemeroteca. Por eso el espíritu de lucha está grabado en el ADN del mamut y debe preservarse a todos los niveles para asegurar su continuidad.

En esta visión del deporte, el resultado es la consecuencia del esfuerzo y la constancia en los entrenos, no el objetivo inicial para el que vale cualquier medio. Lo que nos importa, y mucho, es la mejora y la forma en que se consigue.

Los resultados llegan a largo plazo como consecuencia del trabajo.

El esfuerzo cuesta, pero es importante remarcar que cuesta, pero no es sufrimiento.

Cuesta a veces salir de casa cuando llueve, pero, cualquier que haya tenido la ocasión de practicar deporte en condiciones que requieran un punto de superación personal, habrá experimentado los efectos positivos de la posterior liberación de endorfinas en el torrente sanguíneo y de los beneficios que esa pequeña o gran superación le reportará en su autoestima.

Cuando en la charla final de una sesión, muchos hablan con orgullo que el entreno ha sido intenso, duro, con placajes… siempre es cuando ellos se han esforzado mucho y, acto seguido, dicen que se lo han pasado muy bien. Eso es justamente lo que perseguimos porque el rugby es simplemente disfrutar jugando a tope con tus amigos.

Pensamos firmemente que un exceso de protección debilita e impide un sano crecimiento emocional para acostumbrarse a luchar y superar los pequeños (y a veces, grandes) problemas e inconvenientes que aparecen en la vida. Creemos que proteger excesivamente DESPROTEGE a nuestros hijos que no serán capaces de afrontar los retos que le vayan surgiendo. A veces, es bueno dejar que se equivoquen en pequeñas cosas para su aprendizaje.

Desde nuestro punto de vista, evitar su esfuerzo, no forma sino que deforma.

Nuestra propuesta es no evitarles el esfuerzo porque, al esforzarse, estamos contribuyendo a su educación e incidiendo directamente en su mejora personal.

Como padres, somos conscientes de esta realidad y queremos aprovechar las oportunidades que nos ofrece el deporte para formar a nuestros hijos en el esfuerzo.

¿Realmente ayudamos a nuestros hij@s con un exceso de protección apartando de su camino cualquier obstáculo? ¿No impedimos de esta forma su crecimiento y que puedan luchar para superar pequeños retos con todo lo que ello representa en términos de autoestima, confianza y preparación para su vida adulta?

La competición

Lo que realmente nos interesa es el esfuerzo que han puesto por conseguir el resultado o por intentarlo.

Una voluntad firme es el elemento imprescindible. Cuando un equipo se deja la piel en un partido, pese a no conseguir la victoria, nosotros consideramos que ha ganado y debemos irnos felices y satisfechos del partido jugado.

Por el contrario, un partido ganado jugando a un nivel inferior al que tenemos y, mucho peor, sin respetar el espíritu deportivo general y rugbístico en particular, hace que este partido sea una derrota bochornosa a pesar de haber hecho más marcas.

Y, si los jugadores se pelean entre ellos y no juegan como amigos, la pérdida es total.

Por el contrario, la oportunidad de jugar con equipos superiores nos regala la ocasión para persistir en la lucha, nunca rendirse.

¿A alguien le parece Andrés Iniesta un buen ejemplo para sus hijos por su trabajo, humildad y trato humano aparte de por sus cualidades deportivas? De eso hablamos.

Quien da todo lo que tiene, no está obligado a más.

Esfuerzo colectivo

En rugby el esfuerzo individual es la base sobre la que se asentará sólidamente el espíritu luchador de cada equipo apareciendo sinergias y complicidades de todo tipo entre los jugadores. Es crítico dejar de lado los egocentrismos tóxicos en una sociedad que parece impulsarnos en esa dirección. Cuando viene un jugador al equipo, nuestra obligación es acogerlo, será uno de nuestros compañeros y algunos de ellos, tus mejores amigos de por vida.

El club y diferentes categorías han pasado y pasarán por situaciones complicadas que han requerido y requerirán remar juntos para llegar a buen puerto. Ante las inevitables dificultades es cuando se muestra el verdadero carácter para salir adelante y superar en grupo las adversidades a las que nos enfrentemos.

Respeto

¿Algo más? Si, algo básico: el respeto a uno mismo, a los compañeros, a los entrenadores, a los jugadores más pequeños, al equipo contrario, al árbitro, a los padres y al público en general. Este respeto va íntimamente ligado a la cultura del esfuerzo siendo mucho más complicado en jugadores dominados por la cultura del ego.

Conclusión

Uno de los principales valores que nos caracteriza como club es la cultura del esfuerzo en equipo en contraposición a la cultura del ego y, junto con la formación de personas, es la base sobre la que se construye todo el proyecto.

No hay nada en la vida que se consiga sin esfuerzo.

La escuela de Gòtics Rugby Club apuesta firmemente por el deporte como herramienta para ayudar a inculcar a nuestr@s chic@s esta cultura del esfuerzo para conseguir:

  • Formación de personas
  • Formación de deportistas
  • Formación en valores
  • ¡Y con todo eso poder llegar a ser jugadores de rugby!

Cristian, Raül, Cris y Derti

Equipo de entrenadores S10 temporada 2021-22

L’esforç és fer tot allò que depèn de tu per aconseguir un objectiu i fer-ho el millor que puguis fer

Pep Marí

GÒTICS NEWS XVI

Una temporada más

En los últimos años cuando acaba una temporada empieza a ser recurrente que me hagan una pregunta: ¿Jugarás el año que viene? Supongo que los demás ven cosas que tú no eres capaz de ver porque las primeras veces te resulta molesto. Después, uno se acostumbra, como a todo.

Podría cargarme de razones para argumentar por qué he decidido seguir jugando, pero lo cierto es que no hay nada racional que lo motive. Sigo jugando porque siento que puedo seguir jugando.

El caso es que a partir de los treinta y cinco años la Federación Española de Rugby obliga a superar un reconocimiento médico con prueba de esfuerzo… Y yo tengo cuarenta.

A finales de verano hubo una doctora que tuvo el placer de verme corriendo embutido en una malla trasparente que sujetaba unos electrodos. La estampa no tenía precio. Aun así tuve que pagar. El veredicto fue favorable. “Capacidad funcional por encima de la media de los deportistas de su edad”.

Sinceramente, creo que podría haberse ahorrado el final de la frase. Teniendo en cuenta que él informe incluye mi fecha de nacimiento es redundante y de mal gusto.

 

Un mes y catorce puntos de sutura después, jugué mi primer partido de pretemporada. Un desastre. Perdimos por más cuarenta puntos. Y el caso es que disfruté de cada minuto. A mi edad, si no disfrutas de cada minuto que estás en el campo es señal de que debes dejarlo. El rugby ya no es para ti.

 

Caigo en la cuenta de que acabo de cometer el mismo error que la doctora. Da igual la edad. Si no disfrutas de cada minuto que estás en el campo es señal de que debes dejarlo. El rugby no es para ti.

 

Disfrutar se puede disfrutar de muchas formas. Todo el que ha estado en una melé sabe que cuando el árbitro canta empieza el sufrimiento. Pero cuando dominas a tu contrario, cuando percibes en su huidiza mirada que está deseando que termine su sufrimiento, cuando le clavas el hombro en la espalda y le retuerces el brazo, cuando notas que empieza a ceder terreno, a veces solo unos centímetros(las más), y otras unos cuantos metros(las menos), es en esos instantes cuando el disfrute se abre paso. Y no digo que el sufrimiento cese. No, en esos momentos se sufre, y mucho. Pero disfrutas de tu pequeño triunfo, disfrutas de cada centímetro avanzado y sí, disfrutas porque estás dando una lección a un chaval que se pensaba muy fuerte y muy duro. Lo siento chaval. Espero que seas de los que disfrutan sufriendo, porque hoy toca sufrir.

¿He dicho que tengo cuarenta años? Eso significa que empecé a jugar hace veintidós. Tuve buenos maestros. Me inculcaron los famosos valores del rugby. Disciplina, Respeto, Integridad, Pasión y Solidaridad. Estos valores están íntimamente ligados al rugby, no como cerveza y jarra, sino como alcohol y cerveza.

Mucho ha llovido desde que empecé a jugar y mucho ha cambiado este deporte desde entonces. El reglamento va cambiando cada año, pero estos cambios los sumimos sin grandes aspavientos. Alguna broma, algún debate y patada a seguir.

Hay otro tipo de cambios que llevo peor. Algunas cosas que para mí eran sagradas hoy se empiezan a desdibujar. En el rugby que aprendí la palabra del capitán era ley. A nadie se le ocurría cuestionar una alineación y nadie pedía explicaciones si se quedaba fuera del quince titular. Rara vez había un conato de frustración que degenerase en la recriminación aun compañero, y si esto ocurría era cortado de raíz por el capitán.

Es evidente que cuando tus compañeros de vestuario están más cerca de la edad de tus hijos que de la tuya la perspectiva es muy diferente.

Pero me niego a creer en la posibilidad de que exista un rugby en el que la falta de respeto sea la norma. No me resigno a ser parte de un deporte en el que la disciplina no tenga valor.
Tengo un compañero mucho más joven que yo, como casi todos, que siempre que jugamos juntos cuando termina el partido me dice: Gracias Fran por dejarnos jugar contigo.
Yo le agradezco que me dejen jugar con ellos.
Por supuesto hay algo de ritual ahí, pero creo que sus palabras son sinceras. Desde luego las mías lo son.

No todo está perdido.

Espero que más tarde que pronto, cuando termine una temporada y decida colgar las botas, sea porque siento que ya no puedo seguir jugando. Espero que cuando llegue ese día todavía pueda reconocer este deporte y pueda seguir estando orgulloso de haber formado parte de él.

 

Firmado:

Francisco Ligero  Montealegre “FRAN”

 

GÒTICS NEWS XV

El nostre “9”

Hem recuperat el “9”. Ens hi han obligat.

Alguns clubs ho fan per retre homenatge a algun jugador que “penja les botes”, que es retira o que se’n va de l’equip després de moltes temporades, o per altres raons, també quan algun jugador desapareix i ens deixa per sempre.

El 19 de juliol de 1979, quan en Frank Alonso el nostre mig-de-melé va deixar-nos a l’edat de 23 anys i els seus companys van demanar a la seva família, que els hi ho va autoritzar, el poder d’espedir al Frank amb la samarreta del “9” posada.

En Frank era el nostre “9”, un home d’unes capacitats increïbles per la pràctica d’aquest esport, molt respectat dintre del camp i una persona que es feia d’estimar fora del camp entre els seus companys.

Va ser així que en aquest Club (ara el Gòtics en aquell moment era l’Espanyol de Rugbi) es va decidir que ningú tornés a jugar amb aquest dorsal i així ha sigut durant 41 anys fins al passat 9 de gener de 2021.

Aquesta samarreta retirada va passar a ser el número que ens feia recordar no tan sols a en Frank, sinó a tots aquells altres companys i jugadors que han passat entre nosaltres i que ens han deixat, quan ens hagués agradat gaudir-ne una mica més de la seva presència entre nosaltres, no cometré aquí l’error d’enumerar-los ni tan sols de dir-ne un, perquè això seria un desgravi per aquells o aquelles que per descuit m’oblidés. I en són molts.

He de dir que l’actual Junta i amb bon criteri va sol·licitar a la FER que ens deixés jugar el campionat de DHB sense la corresponent numeració correlativa i els hi van explicar els motius, però la Federació va ser inflexible tot i que van tenir el gest de donar-nos un marge de temps per fer samarretes noves, ja que el Club no tenia cap equipament amb un “9” a l’esquena, aquest passat dissabte s’acabava el termini que ens van donar per tal de no patir cap sanció econòmica.

I el Gòtics va estrenar un equipament que incorporava el “9” just a temps per derrotar al BUC a Foixarda.

Val a dir que a Gòtics només jugarem amb el “9” mentre juguem competició Estatal, i evidentment totes les altres categories del Club seguirem jugant amb el “19” en comptes del “9”, com venim fet des de l’any 1979.

Vull aclarir que la postura de la FER és comprensible, el rugbi és un esport en què l’important és l’equip no els jugadors de manera individual i és per això que ni els jugadors de rugbi de més alt nivell no porten el nom a l’esquena, i en totes les competicions s’exigeix la correlació de números de l’un al quinze, i també és cert que a tots els equips hi sol haver algun cas com el d’en “Frank Alonso”, aleshores tots els clubs demanarien l’exclusió d’algun número dins del seu equipament, cosa que faria perdre seriositat, rigor i ordre a qualsevol competició.

Nosaltres jugarem amb un “9” a l’esquena, però tots els Mamuts quan mirem aquella samarreta hi veurem un “19”.

Ignasi Vidal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia: Torneo de Amberes 1997

GÒTICS NEWS XIV

Un@ ex-jugador@ en la grada

Ya somos muchos los que nos consideramos ex-jugador@s, bueno, más que considerar, es un hecho porque no jugamos… pero lo que no hemos dejado de hacer y dudo qué nunca lo hagamos, es ponernos nervios@s antes de un partido, y el nivel de nervios va en proporción a la importancia del evento.

Ayer fue uno de esos días importantes, no únicamente por todas las ilusiones deportivas que le acompañaba, sino también por los esfuerzos que tod@s hemos hecho para llegar aquí, tanto física, económica, cómo también psicológicamente, dada la dura situación mundial que estamos viviendo.

Pero ayer era un día muy esperado, era el día P ,(de promoción), apuntado en nuestros calendarios. Nuestro sénior masculino se jugaba el ascenso a DHB, y yo, cómo muchos otros ex-jugador@s, quería vivirla.

Esto, los que aún jugáis no sabéis lo que es. Quizás se parece un poco a cuando te quedas en la banda sin salir al campo, pero que sepáis que desde que te levantas hasta que acaba el día, la emoción del partido te acompaña, disfrazada de jornada de disfrute desde la grada, con tu cervecita y tus amigos, pero tú estómago lo sabe…

Nos organizamos el día según el horario del partido, es una buena excusa para juntarnos a comer, nos reencontramos con l@s que en su día compartimos vestuario, nervios y con l@s coetáneos de nuestra época de jugador@s. También con veteran@s de nuestra época que no han dejado de estar ahí, animamos al equipo y compartimos su emoción , que se traduce en visitas frecuentes al servicio, vítores continuos, diferencias de opinión entre gradas, mensajes con los que no han podido venir a verlo pero que se han organizado para verlo en streaming, y árbitro y liniers cómo objeto de nuestro juicio.

Pero hay una cosa que es inevitable, valorar que habría hecho yo en esa jugada que acaba de ocurrir, sea porque no nos ha gustado lo que ha pasado, sea porque admiramos la magia que acaba de suceder, porque ese jugador que un día fuimos sigue dentro y es parte de lo que nos ha hecho ser cómo somos.

Y acaba la jornada y el resultado es el que es y ahora toca sobrevivir a la resaca del día de ayer, sea cual sea, y fijar un nuevo objetivo.

L@s jugador@s no sólo sienten la presión del partido, inevitablemente sienten la grada, su gente, o así lo sentía yo.

Ell@s lo quieren bordar, por ell@s y por su club, nosotr@s queremos que sepan que mientr@s lo den todo y nos devuelvan ese sentimiento de jugador por unos minutos, nos da igual el resultado, solo queremos compartir con ell@s este momento y siempre estaremos a su lado.

Gracias por la jornada de ayer y gracias por las que vendrán.

SOMOS DEL GÒTICS, FIELES Y LEALES,

SOMOS DEL GÒTICS, LOS MÁS RADICALES,

POR EL AZUL, POR EL QUE VIVIMOS,

¡POR EL MAMUT, POR EL QUE MORIMOS!!!

ALE-ALE, ALE-ALE, ALE-ALE-ALE-ALE-ALE

 

En Barcelona, a 18 de octubre de 2020.

Firmado: Cati Arqued.

 

GÒTICS NEWS XIII

Share to Win!

First of all, I am writing this in English not because my writing in Catalan or Castellano is terrible – although it is, but because I believe it is important to read in lots of different languages. That way, your mind improves and in my book a great rugby player is a smart rugby player.

Sharing is one of the great things about Gòtics and rugby in general and over the years I have tried to share my English with the club and it is great to see Fermín moving our minds through his words.

It is important to remember that sharing works best when it is a joint process with all parties participating equally.  Otherwise it is giving and taking which is okay too, as long as the roles change from time to time.

As coaches and monitors we share our time and knowledge appreciating that parents and players are sharing their time with us too .

Personally, I am really grateful to Toni Sobrassada and Martin for setting up the Rugby touch group as it gives me an opportunity to continue enjoying playing and especially to Toni for all his attempts to keep the rugby touch together and fit by sharing his “Rocky” workouts!

In fact, now that I come to think of it all of the “behind the scenes” Gòtics sharers and givers deserve our admiration too.

The Corona Virus and working from home has pushed us into isolation but nature has enjoyed our absence. So now that we are allowed out again we should learn from having our freedom taken away from us.

If we are to grow as a rugby club and as human beings we would do well to remember to share our time not only for our own benefit but for the benefit of others and do what we can to look after where we live.

Rugby players are renowned the world over for being the ones who step up and help out when someone is in difficulty.

We need to keep living up to that fame and go one step further to save the planet too. Less 5G and more Greta Thunberg!

That way, we will win the most important match – The Game Of Life!

Before I finish my sharing for today there is just one more thing I would like to share with you. The song I have chosen came out in the same year Gòtics was founded 1984 and, in my opinion, is a reflection that we should not reject what the planet has given us (“Turn your back on Mother Nature”) in search of technological advances.

After all, it is our home and many an Englishman will tell you it is not a good idea to “Shit on your own doorstep!”.

 

Author : Simon Ferguson


 

Compartir para Ganar!

Para iniciar debo decir que escribo este texto en inglés, no por que mi escritura en catalán o castellano sea terrible, que lo es, si no porque considero que es importante leer en diferentes idiomas. De esta manera tu mente se desarrolla, y en mi manual un gran jugador de Rugby es un jugador de Rugby inteligente.

Compartir es una de las grandes características del Gòtics, y del Rugby en general. A lo largo de los años he intentado compartir mi inglés con el club, también es estupendo ver a Fermín abriendo nuestras mentes compartiendo sus palabras.

Es importante recordar que compartir funciona mejor cuando es un proceso conjunto con todos los participantes participando de una forma igual, si no fuese así sería dar y tomar, que tampoco está mal, siempre que los papeles cambien de vez en cuando.

Como entrenadores y monitores compartimos nuestro tiempo y conocimientos, apreciando también que los padres y jugadores compartan su tiempo con nosotros.

Personalmente estoy muy agradecido a Toni Sobrasada y a Martín por poner en marcha el grupo de RUGBY TOUCH ya que esto me da la oportunidad de continuar disfrutando del juego. Especialmente le agradezco a Toni sus intentos de mantener el grupo de Rugby Touch  unido y en forma, compartiendo sus ejercicios físicos estilo “Rocky”.

De hecho, ahora que me pongo a pensar en lo que sucede entre bastidores dentro del Gòtics, tanto los que dan como los que reciben, merecen y también nuestra admiración.

El Coronavirus y el trabajo desde casa nos han llevado al aislamiento, sin embargo la naturaleza ha agradecido nuestra ausencia.

Ahora que se nos permite salir de nuevo deberíamos haber aprendido de la privación de nuestra propia libertad.

Los jugadores de Rugby son reconocidos en todo el mundo por ser aquellos que se esfuerzan y ayudan cuando alguien se encuentra en dificultades. Necesitamos mantener viva esta fama e ir un paso más allá para, incluso, ayudar a salvar el planeta. Menos 5G y más Greta Thumberg!

De esta forma ganaremos el partido más importante, el Juego de la Vida!.

Antes de finalizar esto que hoy comparto con vosotros hay una cosa más que me gustaría compartir; La canción que he elegido para acompañar este texto apareció el mismo año en el que el Gòtics fue fundado, 1984, y en mi opinión refleja la idea de que no debemos dar la espalda a lo que nuestro planeta nos ofrece (Turn your back on Mother Nature) en la búsqueda de avances tecnológicos.

Al fin y al cabo este es nuestro hogar y tal como diría un inglés no es buena idea “Cagarse en tu propia puerta!” (Shit on your own doorstep!”).

Autor: Simon Ferguson

Traducción (Único responsable de possbles errores) : Pepe Blanco

GÒTICS NEWS XII

ELS PETITS CANVIS FAN GRANS PERSONES

Recordo el primer dia que vam aparèixer -el passat setembre- al camp de la Foixarda durant un dels entrenaments dels Gòtics. Jo no coneixia ni el nom de l’equip però havia buscat per internet quin dia hi havia entrenament al camp de la Foixarda, que el coneixia de passar caminant pel costat amb els nostres dos fills i el meu marit quan descobríem la muntanya de Montjuïc entre canvi de bolquers i biberons. Fins que un dia un em va dir que volia jugar a rugbi –tenia 4 anys- i per internet vam trobar el dia que entrenava un dels equips: el Gòtics.

Vam creuar la porta i ens vam trobar amb en Toni, qui ens va adreçar a una persona que hi havia al mig del camp: en Derti. Allà recordo que ens vam presentar com a família per copsar la seva reacció, i com no, va ser molt acollidora i entusiasta. Posteriorment, vam ser convidats a anar el dia que s’iniciaven els entrenaments; en Roger, el nostre fill interessat en el rugbi, i nosaltres, vam començar a conèixer a la Roser, la Cristina, en Roger, en Christian… I al final, vam quedar fascinats i enamorats per les meravelloses capacitats i habilitats d’aquest equip d’entrenadores/rs que van aconseguir fins i tot que el nostre altre fill, en Lluc, s’animés a jugar amb ells.

Com a tota bona història necessita algun imprevist pel mig, i aquest va ser l’aparició del COVID que ho va aturar tot. Tot i així, el sentiment de pertinença a un club que anteposa valors com l’educació, l’aprenentatge i la diversió a d’altres com la competitivitat ens va fer sentir que estàvem alineats, i l’admiració creixia a mida que anàvem coneixent el club amb més profunditat.

Fins i tot la proposta de crear un equip de Touch rugbi ens va engrescar com a pares, veient com la solidaritat de tot l’equip directiu i entorn dels Gòtics feia possible el naixement d’un projecte engrescador i al qual personalment vaig voler sumar-me. Aquí vaig retrobar-me amb el Toni (la primera persona que ens va donar la benvinguda es convertiria en el meu entrenador) juntament amb el Martí (l’altre entrenador) i un equip d’entusiastes i bones persones que serien els/les jugadors/es.

Tornant als valors del club, un que sempre defensem de manera activa és el de la igualtat i diversitat. Termes que podrien llegir-se antagònicament però que defensem conjuntament i entenem que gairebé formen un parella indissoluble. El fet de formar una família no hetero-normativa fa que reivindiquem una visió polièdrica, plural, oberta i inclusiva del concepte família que aculli totes aquelles formes d’unió basades en una cosa tan bàsica com l’amor (i així curiosament és com els nostres fills descriuen què és una família sempre que se’ls hi pregunta). I en una família, cada membre és diferent, ric, divers i lliure per sentir i decidir sobre sí mateix.

Hem de començar a ser conscients que en cada club esportiu, en totes les seves categories i equips, hi trobarem nenes/ns, noies/is que sentiran que no encaixen en els models de gènere expressats com a convencionals o del que expressen tenir els seus companys i/o companyes. És necessari proporcionar un entorn amable i de suport per a aquests infants i també per tal que la resta se n’adoni que hi ha diferències que ens enriqueixen a totes i tots.

Per tant, hem de protegir la diferència (aquí em centro en l’afectivo-sexual) d’actituds discriminatòries, de vexacions, actituds xenòfobes, homòfobes i/o masclistes. Ho hem de fer a partir dels entrenadors i de la incidència en els jugadors/es, també a través dels pares i mares, famílies, de manera que el camp esdevingui un espai lliure d’homofòbia, respectuós amb totes les maneres de ser i d’estimar, i amb totes les maneres de conviure, posant de manifest l’exclusió d’algunes accions i llenguatge que no veiem i que ens perpetuen en una actitud no respectuosa. Si us plau, tinguem cura de la paraula com a gran eina transformadora i demostrem la grandesa de l’ús d’un vocabulari respectuós, inclusiu i tolerant –ningú pot quedar fora!

Escric tot això perquè la gran família dels Gòtics m’ha ensenyat que comparteixen aquests valors i volen seguir treballant-los. Moltes gràcies. Hem de poder canviar allò que no ens agrada i ajudar a formar persones que siguin part d’aquest canvi, que lluitin per un món més just, divers i igualitari i per això només existeix una eina: l’educació, que es dona no només a les escoles sinó a les famílies, al carrer i al camp cada dia d’entrenament i partit.

Cuideu-vos i cuidem-nos totes i tots. Esperem que tornin aviat aquests dies de famílies i infants al voltant de la pilota oval. Ho volem, ho desitgem i ho esperem!

Autor: Manel González Piñero

GÒTICS NEWS XI

QUIÉN NOS LO IBA A DECIR

Si al empezar la temporada nos llegan a decir que acabaría así, no nos lo hubiéramos creído, antes me creo que acabamos una jornada sin hacer golpes de castigo en todas las categorías que esto, fíjense.

Quién nos iba a decir que acabaríamos haciendo una pretemporada en julio antes de que acabase la temporada, o que íbamos a estar cuatro meses sin pisar Foixarda y que al volver no podríamos abrazarnos sino chocarnos los codos.

Quién nos iba a decir que entrenaríamos sin contacto, incluso que haríamos entrenamientos online, o que cambiaríamos el fin de temporada con el tobogán de agua en Foixarda por una videoconferencia multitudinaria.

Quién nos iba a decir que haríamos mascarillas de protección junto con las camisetas de verano.

Quién nos iba a decir que podríamos aguantar una situación así sin nuestro veneno favorito, quién nos iba a decir que nos iban a prohibir jugar juntos, vernos, entrenar, placarnos, reírnos, tocarnos, brindar, empujar como mamuts los delanteros, hacer avants la tres cuartos, acabar la temporada jugando la promoción que nos ganamos en el campo y quién sabe si celebrar un ascenso más que merecido.

Quién nos iba a decir que nos iban a robar de esta forma la alegría.

Sin embargo, cuando la esperanza se debilita lo que mantiene en pie son las certezas, y nosotros, nuestro Gòtics, es un club de certezas. Sabemos que si queremos ganar algo tendremos que dar el trescientos por cien porque nada nos vendrá regalado. Pero esto nos hace fuertes, y sabemos que saldremos otra vez adelante, porque ya hemos salido de otras.

No tengo ni idea de cómo acabará esto, de cuándo y cómo volveremos a hacer lo que nos gusta, pero ¿saben qué?, tengo un montón de certezas que me mantienen mi esperanza.

La certeza de que tengo tantos hermanos como socios y socias tiene el club, que volveré a arrastrarme por el campo porque habrá quién me siga gritando que un poco más. La certeza de que la Escola volverá a tener los mejores monitores esperando a la cantera. La certeza de que podré tomarme otra cerveza en Foixarda entre viejas y nuevas glorias. La certeza de que seguirá habiendo un mercadillo con lo que se olvida en el vestuario. La certeza de que alguien pedirá medias a media hora de que empiece el partido. La certeza de que Foixarda seguirá teniendo la mejor grada de animación de la liga. La certeza de que me seguirán sosteniendo vuestros abrazos cuando esta mierda pase.

Me sostiene la certeza absoluta de que soy parte del mejor club del mundo, que, aunque sea sólo un club de rugby, da muchísimo más cualquier otro club de rugby.

Seguimos juntos, volveremos fuertes.

Autor: Fermín Mínguez

GÒTICS NEWS X

Esas pequeñas cosas

Estos días de obligado confinamiento me han dado para bastantes cosas, sobre todo, me han dado para pensar, y eso que yo no soy mucho de eso….

¿Pensaba en cosas en las que normalmente no reparamos, quien somos, de donde venimos, a donde vamos…os suena??

Ahora en serio, pensaba, o quizás mejor dicho recordaba. Y recordaba que estando en esta situación tan horrorosa las pequeñas cosas que había hecho hasta este momento son las que en realidad me importaban.

Y una de esas cosas, de las más importantes, es ser GÒTICS.

¿Y qué es ser GÒTICS?

Bueno, seguro que todos vosotros lo sabéis, no seré yo quien lo defina, que cada uno piense en que es ser GÒTICS.

Algunos dirán, pues yo jugué o juego y con eso ya vale, yo estaba en la grada y animaba, yo ayude a entrenar al juvenil (ahora ya no sé si es sub-18), yo voy a los viajes, yo hice de linier, pues yo llevaba la garrafa del agua, esa agua de los vestuarios de la Foixarda tan buena, yo llevo a mi hija a entrenar y a los partidos….

Y si, todo eso es ser GÒTICS, todos, con nuestro pequeño grano de arena hacemos GÒTICS.

No importa quien eres, no importa de donde vienes, pero si importa a donde vamos.

Vamos a seguir siendo GÒTICS, contra viento y marea, virus y crisis económica, sea como sea aquí estaremos.

No vamos a llevarnos dinero, ni fama, ni gloria, nos llevamos lesiones, sufrimiento, orgullo, honor, satisfacción y sobre todo amigos.

Amigos de esos que igual no los ves en dos años, pero parece que fue ayer que os tomasteis una cerveza.
Y momentos, muchos momentos que siempre estarán con nosotros, algunos buenísimos, bastantes buenos y algún que otro malo, pero yo de esos casi no recuerdo.

Esas pequeñas cosas son las que nos llevamos, las que nos importan, las que nos dan fuerza para seguir, para no desfallecer para ser cada día un poco más fuertes.
Para seguir manteniendo y haciendo GÒTICS cada día más grande, más que un club, como dicen otros….

Amigos, los que conozco y los que no conozco, porque la verdad es que no os conozco a todos, pero sois mis amigos, porque todos somos GÒTICS.
En fin, ya veis lo que pasa cuando estas en casa muchos días, no sabes que hacer y la cerveza se ha acabado….

Solo espero poder seguir acumulando más de estas pequeñas cosas, de esos momentos que no pasan y quedan en nuestro corazón, y que muchas de esas cosas sean con vosotros, eso querrá decir que GÒTICS sigue ahí, ¡¡fuerte y VIVO!!

“… SEMOS DEL GÒTICS Y SIEMPRE LO SEREMOS…”

Salva Micola Acosta… para vosotros Don Vito.

GÒTICS NEWS IX

EL 9 DEL GÒTICS”

Las tradiciones y el Rugby han estado íntimamente ligados desde el mismo momento de su creación. El carácter amateur de este deporte, que se mantuvo alejado del profesionalismo durante tantos años, hizo que los clubs perteneciesen a sus jugadores. Aún hoy el Rugby es mayoritariamente amateur, a pesar de los tiempos en los que vivimos. No existía la necesidad de cambiar de club por motivos económicos. Otros clubs te ofrecían lo mismo que el tuyo, quizás jugar en un nivel superior… pero ahí no estaban tus amigos. Los jugadores hicieron de su Club, su hogar, y de sus compañeros de club, su familia. Jugabas en el club donde habías empezado a jugar, acababas tu carrera deportiva en ese mismo club y si estabas lo suficientemente loco, continuabas en el mismo club cómo entrenador, masajista, directivo o participando de alguna manera más o menos activa en la vida de TU CLUB.

Cada club crea sus propias tradiciones, lo mismo que cada persona construye sus propias rutinas y comportamientos. Porque el Club en sí, es el reflejo del carácter y del comportamiento de las personas que lo componen. Algunas de esas tradiciones pertenecen al “mundo” del rugby, son comunes a todos los equipos, como por ejemplo el tercer tiempo, los viajes y giras, la entrega de camisetas en el vestuario, el pasillo al contrario al final del partido y tantas otras. Existen, sin embargo, otras tradiciones propias de tu club, que nacen de la convivencia, nacen de esa necesidad de perpetuar lo que te hace único, lo que te divierte o para recordar momentos o personas.

En relación con una de las tradiciones que nacieron en nuestro Club, una vez leí un artículo acerca de los dorsales en las camisetas de los equipos de Rugby. Inicialmente los equipos de rugby no lucían dorsales. La numeración en las camisetas se extendió de diferente manera en los diferentes países e incluso en los diferentes clubs dentro de un mismo país. Hasta 1967 no se normalizó el uso de dorsales en los partidos internacionales. Hubo clubs, cómo LEICESTER Tigers, que decidieron usar letras en lugar de números, usando la A en lugar del 1para el Pilier izquierdo, B en lugar del 2 para el Talonero y así sucesivamente hasta la O para el Arrier o Zaguero. Otros clubs como BATH, también en Inglaterra, por nombrar clubes conocidos, nunca usaron el número 13 porque, según ellos, traía mala suerte. No fue hasta la reación de la liga AVIVA Premiership cuando se estableció una normativa para unificar el uso de los dorsales, que estos clubs adoptaron la numeración que ahora consideramos estándar. Aún así ambos clubs, por poner un ejemplo, usan sus dorsales tradicionales con letras y sin número 13 durante sus partidos amistosos.

Hablando de nuestro club, en 1979 falleció FRANK ALONSO, jugador de la sección de Rugby del R.C.D.ESPAÑOL. Es posible que algún lector de este texto no conozca que el GÒTICS R.C. tiene su origen en la sección de Rugby del R.C.D. ESPAÑOL, desaparecida en 1984, año de creación de nuestro club. FRANK es miembro de una de las grandes sagas de jugadores de este club.

Hermano de Julio “Julito”, José “Champi” y Jordi ALONSO. Según he oído en incontables ocasiones era un jugador como la copa de un pino, un medio de melé impresionante, y lo que es más importante, era el mejor amigo. Adorado por sus compañeros, su fallecimiento, con apenas 23 años, desgarró al club. FRANK fue enterrado con su camiseta con el 9 a la espalda.

Nunca más un jugador del Español, primero, y del GÒTICS, después, vistió una camiseta con el dorsal 9 . Nuestro medio de melé, desde 1979, usa el dorsal 19.

Durante un tiempo, cuando hacíamos una foto de equipo, sus compañeros dejábamos un espacio entre nosotros. Era el espacio de Frank.

También se creó un Torneo Memorial que todavía a día de hoy, cuándo el calendario y las circunstancias lo permite se organiza.

Luego el tiempo se encargó de recordarnos que estamos aquí de paso, y perdimos a más amigos; Paulinus, Paco May, Jordi Alonso, Xavi Pérez… y ese dorsal 19 se convirtió en el recuerdo de todos y cada uno de ellos.

Hace pocos días, perdimos a José Ramírez, padre de dos de nuestros jugadores y compañeros Marc y Laura. José nunca jugó con nosotros, no le hizo falta para dejar huella. Participó en el  crecimiento del Gòtics R.C. cómo fisioterapeuta del equipo femenino, ayudando en todo lo que le era posible. Siempre colaborador y agradable. Nos deja un gran vacío. Sirvan estas líneas cómo homenaje y recuerdo a José, una persona encantadora.

Quizás podríamos volver a dejar ese espacio entre nosotros cuando hagamos nuestras fotos de equipo, para que José, Frank, Jordi, Paulinus, Paco, Xavi….lo ocupen y permanezcan entre nosotros, porque tal como dijo un sabio; Nadie muere del todo mientras haya alguien que lo recuerde.

Autor : Pepe Blanco

 

Foto de equipo con el espacio de Frank.
1er Memorial Frank Alonso. 1979