Decàleg pels pares / Decálogo para los padres

Decàleg pels pares

Decálogo para los padres

1 No donis instruccions a crits. No des instrucciones a gritos.
2 No em cridis en públic. No me grites en público.
3 No li cridis a l’entrenador. No le grites al entrenador.
4 No menyspreïs als meus companys. No menosprecies a mis compañeros.
5 No menyspreïs a l’altre equip. No menosprecies al otro equipo.
6 No menyspreïs als àrbitres. No menosprecies a los árbitros.
7 No perdis la calma. No pierdas la calma.
8 No em donis lliçons sobre els meus errors després del partit. No me des lecciones sobre mis errores después del partido.
9 No t’oblidis de riure i divertir-te. No te olvides de reírte y divertirte.
10 No t’oblidis que és només un joc, ho faré el millor que pugui, però difícilment em converteixi en la propera superestrella . No te olvides que es solamente un juego, lo haré lo mejor que pueda, pero dificilmente me convierta en la próxima superestrella.
Si no vas a complir-les, no em vinguis a veure, jugaré millor, més tranquil, i no sentiré vergonya davant dels meus amics. Si no vas a cumplirlas no vengas a verme, jugaré mejor, más tranquilo, y no sentiré vergüenza ante mis amigos.

Compta fins a tres i...