Declaració dels drets del jove esportista /jugador rugby

Declaració dels drets del jove esportista: Declaración de los derechos  del joven deportista:
1. Dret a practicar esport 1. Derecho a practicar deporte
2. Dret a divertir-se i jugar com un infant 2. Derecho a divertirse y jugar como un niño
3. Dret a gaudir d’un ambient sa 3. Derecho a disfrutar de un ambiente sano
4. Dret a ser tractat amb dignitat 4. Derecho a ser tratado con dignidad
5. Dret a ser entrenat i estar envoltat de persones competents 5. Derecho a ser entrenado y estar rodeado de personas competentes
6. Dret a seguir entrenaments adaptats als ritmes individuals 6. Derecho a seguir entrenamientos adaptados a los ritmos individuales
7. Dret a competir amb joves que tenen las mateixes possibilitats d’èxit 7. Derecho a competir con jóvenes que tienen las mismas posibilidades de éxito
8. Dret a participar en competicions adaptades 8. Derecho a participar en competiciones adaptades
9. Dret a practicar el seu esport amb la màxima seguretat possible 9. Derecho a practicar su deporte con la máxima seguridad possible
10. Dret a tenir temps de descans 10. Derecho a tener tiempo de descanso
11. Dret a no ser campió 11. Derecho a no ser campeón
 
Declaració dels drets del jove jugador de rugby Declaración de los derechos del joven jugador de rugby:
1. Dret al plaer en el joc (“El meu rugby és el meu plaer, entenc que s’ha de respectar”) 1. Derecho al placer en el juego (“Mi rugby es mi placer, entiende que se debe respetar”)
2. Dret a la salut (“No soc una màquina de jugar”) 2. Derecho a la salud (“No soy una máquina de jugar”)
3. Dret a les bones condicions de pràctica (“Les meves exigències materials són idèntiques a les dels grans”) 3. Derecho a las buenas condiciones de práctica (“Mis exigencias materiales son idénticas a las de los grandes”)
4. Dret al respecte (“No em pertorbeu quan jugo”) 4. Derecho al respecto (“No me molestes cuando juego”)
5. Dret a la diferència (“No puc ser un campió, però algun dia potser ho seré”) 5. Derecho a la diferencia (“No puedo ser un campeón, pero algún día quizás lo seré”)
6. Dret a una formació de qualitat (“Vull educadors que m’entenguin i m’ajudin a viure millor) 6. Derecho a una formación de calidad (“Quiero educadores que me entiendan y me ayuden a vivir mejor).
7. Dret a la iniciativa (“Quan jugo, vull tenir llibertat de prendre les meves decisions i escollir les meves opcions”) 7. Derecho a la iniciativa (“Cuando juego, quiero tener libertad de tomar mis decisiones y escoger mis opciones”)
8. Dret a la competició (Vull mesurar-me amb d’altres per tal de poder progressar”) 8. Derecho a la competición (Quiero medirme con otros para poder progresar “)
9. Dret a l’expressió (“No ho decidiu tot per mi. Puc fer propostes i participar en la vida del col·lectiu”) 9. Derecho a la expresión (“No lo decidas todo por mí. Puedo hacer propuestas y participar en la vida del colectivo”)
10. Dret a la responsabilitat (“També tinc, tant en el camp com en la vida quotidiana, obligacions) 10. Derecho a la responsabilidad (“También tengo, tanto en el campo como en la vida cotidiana, obligaciones)