Projecte d’Escola

L’ESCOLA DE RUGBY GÒTICS DE BARCELONA “ESCOLA DE VALORS”

L’Escola del Gòtics Rugby Club es va crear l’any 1988.  El nostre projecte té com a objectiu fer una escola de valors mitjançant la pràctica del rugbi.

Actualment, té més de 150 jugadors/es dividits en les categories: aleví, benjamí, prebenjamí, minis i escoleta de psicomotricitat.

L’Escola de Rugby Gòtics de Barcelona, compta amb 20 monitors/es amb la certificació que atorga la Federació Catalana de Rugbi per ensenyar els coneixements tècnics i pràctics del rugbi.

1) INTRODUCCIÓ

Encara que el rugbi sempre s’ha considerat com un esport de valors que sempre han estat presents a l’Escola, la tecnificació esportiva dels jugadors/es era un propòsit massa preponderant. D’acord amb el plantejament actual, l’Escola fa una formació esportiva que abasta l’aspecte físic, cognitiu i afectiu dels nois i noies. No aspirem a formar jugadors/es només per a nodrir les files dels equips sèniors sinó que volem que els nois i noies vinguin a l’Escola a divertir-se, a gaudir de l’esport, dels companys/es, a créixer equilibradament i a desenvolupar-se com a persona en un entorn sa.

2) OBJECTIU

L’objectiu de l’Escola és fer fruir els nois i les noies del nostre entorn amb la pràctica del rugbi, ensenyant-los les tècniques bàsiques i les normes pròpies d’aquest esport, desplegant els aspectes psicològic i afectiu – emocionals i fent-los partícips dels valors associats al rugbi, tenint màxima cura de la seguretat.

3) OBJECTIUS GENERALS:

3.1 Participar en el desenvolupament com a persones dels nois i noies.

  • Gaudir de la pràctica del rugbi, més enllà del vessant exclusivament competitiu.
  • Acceptar la pluralitat de gènere en els esports com una cosa natural i saludable.
  • Compaginar interessos individuals amb interessos col·lectius, d’acord amb un propòsit comú d’equip.
  • Conèixer, controlar i saber utilitzar correctament les mateixes capacitats psíquiques i físiques, per treure’n un bon rendiment.
  • Donar importància a valors com la companyia, el sacrifici, la noblesa i el respecte envers els altres.

3.2 Donar a conèixer i practicar les tècniques pròpies del joc del rugbi.

  • Conèixer els aspectes tècnics i tàctics per a una correcta pràctica del rugbi.
  • Conèixer, entendre i respectar el reglament i els diferents aspectes normatius del joc del rugbi.
  • Acceptar les situacions de contacte, dissociant-les de comportaments intencionalment violents.
  • Conèixer i adquirir l’hàbit de fer servir els elements de seguretat per evitar, tant com sigui possible, les lesions i en els casos en què es produeixin, minimitzar-les.
  • Distingir i usar les postures i els moviments que eviten les lesions.

3.3 Oferir una acció formativa de qualitat basada en la pedagogia i la participació.

  • Desenvolupar i seguir un projecte pedagògic d’escola que defineix el seu estil propi i únic.
  • Facilitar la integració i la participació dels familiars en el funcionament de l’Escola.
  • Treballar conjuntament amb les altres escoles de rugbi per millorar la qualitat del treball pedagògic.
  • Respectar i seguir la Declaració dels Drets dels Nens/es a l’Esport Declaració dels drets del jove esportista “i la Declaració dels drets dels joves jugadors de rugbi“.
  • Oferir als nois i noies un itinerari progressiu de formació, adaptat a cada edat, en l’àmbit tècnic, psicològic i afectiu – emocional, a través del rugbi.
  • Ensenyar i practicar un estil de joc propi: modern, obert i molt col·lectiu.

3.4 Aportar a l’entorn una opció esportiva de qualitat

  • Introduir el rugbi en l’àmbit escolar.
  • Promocionar el rugbi femení.
  • Estendre la pràctica del rugbi a tot el Barcelonès.

4) ESCOLA I CLUB

L’Escola està integrada dins del Gòtics Rugby Club de Barcelona i es treballa de manera coordinada i, per tant, es potencien mútuament.

Com una secció més, l’Escola participa en els òrgans de govern del Club i hi aporta un punt de vista formatiu i de relació amb l’entorn. La gestió plantejada d’aquesta manera permet optimitzar recursos i, en conseqüència, disposar de possibilitats que d’altra manera no tindria. L’Escola i el Club comparteixen instal·lacions, recursos econòmics, serveis i gran part del material, així com criteris tècnics.

Per a aquells jugadors/es de l’Escola que una vegada acabat el cicle de formació bàsica vulguin continuar practicant el rugbi, el Club ofereix un itinerari de continuïtat formativa en categories de competició.

Existeix una coordinació tècnica Escola-Club per garantir que la programació de la formació garanteixi aquesta continuïtat.

5) ESCOLA I ENTORN

L’Escola té la voluntat de ser present en l’àmbit de l’esport infantil del barri de Sants-Montjuïc i extensiu a la ciutat de Barcelona. Per a això, es relaciona amb centres educatius, altres institucions i el mateix Ajuntament del barri i de la ciutat.

Ofereix als centres docents la possibilitat d’introduir l’esport del rugbi en les programacions de dues maneres: amb activitats formatives per a alumnes, realitzades als mateixos centres i amb activitats formatives desenvolupades en el Camp de la Foixarda.

6) ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA

L’Escola s’organitza basant-se en 3 col·lectius importants per a la seva activitat

* Els jugadors/es:

Són la base i el motiu de ser de l’Escola. Tot gira al voltant d’ells i elles, de les seves necessitats formatives. Des dels 3 anys fins als 14 (17 en noies), els nois i noies viuen amb nosaltres situacions que, en la immensa majoria dels casos els enriquiran i contribuiran a formar la seva personalitat. Els ajudem a conèixer el seu cos, les seves potencialitats i les seves limitacions.

És important observar que el rugbi és un esport integrador pel que fa a la complexió física dels nois i noies. Alts, baixos, prims i grassos tenen un rellevant paper a jugar en un equip de rugbi. Tots igualment apreciats. La nostra escola ofereix doncs una possibilitat extraordinària practicar esport a nens i nenes rebutjats per d’altres.

Entenem que els nois i noies no són futurs jugadors/es sinó que ja són jugadors/es. La nostra visió dels jugadors/es s’ajusta al que recull en els drets del jove esportista i els del jove jugador de rugbi.

* Els familiars:

Són claus ja que sobre ells recau el pes més gros de l’acció formativa dels seus fills/es. El complement que els oferim amb les nostres activitats sempre es parla amb ells/es i la seva opinió produeix un feedback que ens ajuda a millorar.

Fomentem també la participació dels familiars en la gestió del Club. Amb activitats de caràcter esportiu, lúdic i cultural, s’intenta crear espais de comunicació entre els familiars. D’alguna manera es busca que la presència del fill/a a l’Escola també comporti un compromís dels familiars.

* Els educadors/es

Volem que els responsables siguin més educadors/es que entrenadors/es. Aquesta distinció porta associada una concepció diametralment oposada a la figura clàssica del responsable de l’equip. Un entrenador/a entrena, tecnifica, busca l’excel·lència en el joc. Un educador/a educa, utilitza les activitats esportives per complementar la formació dels nois i noies. Els ensenya a manejar situacions tècniques, però també psicoafectives amb les quals els jugadors/as no s’havien trobat o havien resolt de manera insatisfactòria.

El rugbi és un esport de valors perquè les característiques del joc porten inevitablement a controlar les pulsions i a entendre el joc de manera col·lectiva. El treball de l’educador/a és ajudar al jugador/a a resoldre satisfactòriament aquestes situacions facilitant-li eines tècniques i psicoafectives.

El quadre tècnic està format per una barreja d’exjugadors/as i jugadors/as en actiu, que garanteixen un treball seriós i responsable. El Club busca la formació continuada dels seus educadors/as per a millorar la seva tasca global.

7) LA COMPETICIÓ

L’esperit competitiu és inevitable. És inherent a l’esport i no es pot evitar. Els mateixos jugadors/es el porten incorporat. Però el paper dels educadors/es de l’Escola és transmetre:

  • El respecte als mateixos companys/es, independentment del seu nivell de joc. Tothom juga i no hi ha titulars i reserves. Hi ha un equip.
  • El respecte a l’equip rival. L’equip rival és un amic/gues, i per això celebrem el tercer temps o convivim amb els qui han estat els nostres adversaris sobre el terreny de joc.
  • La victòria és un accident, benvingut, però un accident. Apreciem més perdre un partit on els dos equips han jugat bé que guanyar un mal encontre.

8) AVALUACIÓ

L’avaluació es planteja com l’eina necessària per realimentar la nostra programació i la nostra eficàcia formadora.

Normalment, utilitzem 3 paràmetres per valorar la nostra tasca.

  • L’avaluació evolutiva del jugador/a i dels equips en els aspectes tècnics, psíquics i afectius, realitzada pels mateixos educadors/as.
  • L’avaluació subjectiva de l’Escola realitzada de manera bimensual pels entrenadors/as
  • L’avaluació dels familiars sobre l’Escola en general, a final de temporada.
  • Així mateix, a través de suggeriments, contactes amb familiars, coordinació amb altres seccions del Club, s’obté informació que s’incorpora a les noves programacions i objectius anuals.

W2024Logo

Translate »