Declaració per a la diversitat, igualtat i inclusió

El Gòtics Rugby Club es compromet a fer el possible per aconseguir fer el Rugbi accessible i obert a tothom qui vulgui participar-hi. Com a club, reconeixem la importància de l’equitat, la diversitat, la igualtat d’oportunitats, el tracte just i el respecte a totes aquelles persones que formen part del nostre Club, desenvolupant i implementant pràctiques que no discriminin, que formin i s’integrin en els valors que es defensen des del Club.

La consecució d’aquests objectius depenen del compromís de tots els socis/sòcies, famílies i amics/amigues del Club.

Objectius

  • Sensibilitzar sobre la diversitat, la igualtat i la inclusió mitjançant l’esport.
  • Incloure (sempre que sigui possible i també, segons les normes federatives) la diversitat, la igualtat i la inclusió com un eix vertebrador en les activitats i plans d’acció del Club.
  • Garantir que ningú que faci part del Club rebi un tracte menys favorable que el que rebria cap altra persona.
  • No tancar la porta a la possibilitat de treballar col·laborativament amb la comunitat local. (A valorar en cada cas).
  • Acceptar la diversitat, proporcionar dignitat i respecte i així fer del rugbi un esport per a tothom.

Concreció de la declaració

  1. L’objectiu de Gòtics Rugby Club a través de les relacions amb els seus socis/sòcies, famílies, amics/gues i visitants és que tothom sigui tractat de manera justa, amb respecte i de manera igualitària i no discriminatòria.
  2. Des del Club es treballarà per tal d’establir sinergies dirigides a difondre els valors que s’han d’aplicar en tots els àmbits del Club.
  3. Ens assegurarem que tothom que participi en el nostre esport o d’altres activitats socials vinculades al Club tinguin la mateixa oportunitat, independentment de l’edat, el gènere, l’estat civil, l’orientació afectiva-sexual, la diversitat familiar, la raça, l’origen ètnic, la religió o les creences, i per això Gòtics R.C. es compromet a treballar per eliminar qualsevol discriminació que pogués existir-hi o detectar-se en aquests àmbits.
  4. Gòtics Rugby Club no tolerarà l’assetjament, el bullying, l’abús ni la victimització de cap individu, inclòs l’assetjament sexual, racial, de gènere o qualsevol altre comportament discriminatori, sigui verbal o físic, i treballarà per garantir que aquest comportament es compleixi amb l’acció adequada en qualsevol context que es pugui produir. 
  5. El Club es compromet a investigar immediatament qualsevol queixa de discriminació pels motius mencionats anteriorment.

El Club posa a disposició per a tothom dins de l’àmbit de la nostra Comunitat Gòtics el següent e-mail, igualtat@gotics.com per tal de poder fer arribar les vostres queixes, comentaris o denúncies. Aquestes no poden ser anònimes, però garantim que totes es tractaran de manera molt discreta implicant-hi el menor nombre de persones possible.

Logo150WEB

Translate »